Node image

Onderwijs op maat

 

Leerstofaanbod

In ons onderwijs houden we rekening met de verschillen in ontwikkeling, begaafdheid en motivatie van kinderen. We werken met actuele methodes die voldoen aan de kerndoelen. Deze methodes zijn zorgvuldig geselecteerd op de verschillen tussen onze leerlingen. Daarnaast maken onze methodes zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk. Uitgangspunt is dat alle kinderen de leerstof tot en met het eindniveau van groep 8 krijgen aangeboden. Kinderen die dit niet aankunnen, werken aan de hand van een individuele leerlijn met eigen einddoelen. Samen met de ouders (en eventuele externe instanties) willen we een bijdrage leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn of haar niveau.

 

Onderwijsleerproces

Voor een goede afstemming en doorgaande leerlijn is er regelmatig overleg tussen onder-, midden- en bovenbouw. De leerkrachten stemmen samen werkwijzen en aanbod op elkaar af. De school werkt in vier combinatiegroepen. Daarom is het nodig duidelijke instructiemomenten te organiseren. Bij de instructies houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. We geven instructie in grotere groepen, in (niveau)groepjes of individueleel. Ons klassenmanagement is er op gericht dat de kinderen gaandeweg zelfstandig kunnen werken aan de doorgaande leerlijnen. We geven hen stapje voor stapje steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Zij plannen hun activiteiten voor de ochtend aan de hand van het lesrooster en leren de aangeboden stof te verwerken. In het middagprogramma is ruimte voor creatieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Hierin kunnen onze leerlingen eigen initiatief en belangstelling laten zien.

 

Zorg en begeleiding

We hebben oog voor kinderen die zorg of extra uitdaging nodig hebben. We werken met groepsplannen. Daarin staat hoe de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften. Met behulp van het leerlingvolgsysteem (CITO) wordt de ontwikkeling van individuele leerlingen vastgelegd. Elk kind heeft een eigen leerlingdossier met onder andere CITO-resultaten, en eventuele onderzoeksresultaten en handelingsplannen. Als we constateren dat een kind andere onderwijsbehoeften heeft of onvoldoende scoort, bieden we hulp. We passen het groepsplan aan of maken een handelingsplan of uitstroomprofiel voor het kind. Dit handelingsplan of uitstroomprofiel beschrijft in heldere doelen wat we willen bereiken en op welke manier we dit willen doen. Handelingsplannen en uitstroomprofielen worden altijd besproken met de ouders. Ook de evaluatie van de plannen gebeurt samen met de ouders.

 

Resultaten

We vinden het van groot belang dat onze leerlingen een voor hen maximaal niveau bereiken. We stellen hoge doelen en stimuleren de kinderen om ambitieus te zijn, zelfvertrouwen te hebben en een goede werkhouding te ontwikkelen. Wij proberen vooral te benoemen wat kinderen al kunnen. Bij de beoordeling kijken we naar de vooruitgang die kinderen hebben geboekt. We werken allemaal met dezelfde normering voor toetsen en geven cijfers tot 10.

 

Kwaliteitszorg

We voeren een actief kwaliteitsbeleid gericht op verbetering van het onderwijs en de organisatie. Dat betekent dat we systematisch werken aan de interne kwaliteitszorg op onze school. Hiervoor gebruiken wij de kwaliteitskaarten van Kwintoo (kaarten met vragen of en hoe we ons beleid hebben weggezet). Verbeterpunten komen terug in het schoolplan. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de school investeert in deskundigheidsbevordering en professionalisering van de leerkrachten. Daarbij is ons eigen schoolconcept richtinggevend. Een belangrijk uitgangspunt is dat versterking van het professioneel handelen ten goede komt aan het directe onderwijsproces, dus aan de leerlingen. Dit jaar worden we verder begeleid bij taal- en leesonderwijs. En we gaan de groepsplannen voor rekenen en begrijpend lezen optimaliseren

 

In contact met de omgeving

Wij onderhouden een goede relatie met de culturele instellingen in onze omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben van hun eigen omgeving en het daarbij behorend cultureel erfgoed. Ook willen wij hen in aanraking brengen met allerlei culturele uitingsvormen. Onze school staat daarnaast open voor samenwerkingsverbanden die het welzijn van het dorp en de school bevorderen. We onderhouden contacten met de peuterspeelzaal en het speciaal en voortgezet onderwijs, om de overgang naar verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken. Via NSAB wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om - tegen een kleine vergoeding - na schooltijd deel te nemen aan allerlei activiteiten.

Nieuws

Algemeen
» Facebookpagina

Agenda

Contact

Fiepko Coolman School
mevr. Evers-Dijkhuizenlaan 55
9909 EB Spijk

t: 0596-591468
E: fiepko@xs4all.nl

Welkom op onze
school